Общи условия

Общи условия на Ди Ай Ес ЕООД за използване на електронен магазин www.markuchite.com

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

 

Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба на артикули, осъществявани през електронния магазин www.markuchite.com на Ди Ай Ес ЕООД .

 

Общи условия представляват договор за покупко-продажба между Ди Ай Ес ЕООД  със седалище гр. Варна ж.к. Вл. Ваненчик, бл.309 ЕИК 204025565 , наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ И КЛИЕНТИТЕ му, като установяват предварително реда и условията, при които се прехвърля правото на собственост върху продаваните стоки и заплащането на цената им.

 

Търговецът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през електронния магазин стоки чрез отправяне на поръчка и заплащане на съответната цена, при спазване на настоящите Общи условия.

 

Договорът за покупко-продажба между Търговеца и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката направена от Клиента, а при заявяване на неналична стока договорът се смята за сключен от момента на заплащане на цената на стоката.

  

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.markuchite.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “купи“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.markuchite.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

 

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.markuchite.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

 

4. След кликане на бутона "количка", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

 

5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

 

6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в български левове с/без ДДС.

 

II. ДОСТАВКА

 

7.КЛИЕНТА е длъжен да посочи в електронния формуляр за доставка следните данни : име и фамилия / име на фирма на КЛИЕНТА или на лицето, което ще получи доставката, точен адрес за доставка, включващ : улица, номер (при наличие на такива и блок, вход, етаж, апартамент), пощенски код на населеното място, наименование на населеното място, телефон и имейл адрес за обратна връзка.

 

Доставката се извършва чрез услугите на куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС или с изрично посочена куриерска фирма по желание на клиента и е за сметка на КЛИЕНТА. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

 

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

 

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

 

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

 

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,

 

Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 

При получаване на стоката Клиента е длъжен незабавно да я прегледа, ако констатира явни недостатъци и/или липса на някой от придружаващите я аксесоари, незабавно да информира лицето извършващо доставката.

 

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неподходящото използване на стоките.

 

 IV. ЦЕНИ

 

 9. Цените, посочени на сайта не са с опаковане и транспортиране до посочения от клиента адрес. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

Цените на сайта са в български лева.

 

Заплащането на извършваните покупки в електронния магазин се осъществява алтернативно по един от следните начини:

 

чрез банков превод  с проформа фактура(преди експедиране на стоката), освен ако няма други договорени условия;

 

с наложен платеж при доставка с куриер (ако е предоставена такава възможност за съответния артикул).

  

При заплащане на извършваните в електронния магазин покупки посредством банков превод,Купувачът следва да заплати дължимата сума в срок до 7 (седем) работни дни след потвърждаване на поръчката от страна на Продавача. Ако в срока по предходното изречение по банковата сметка на Продавача не постъпи дължимата по конкретна поръчка сума, Продавачът приема, че Купувача се отказва от поръчката, и анулира поръчката на основание „неполучен превод".

 

 V. ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН АРТИКУЛИ.

 

 10. В срок от 7 (седем) работни дни, считано от деня на доставяне на стоката, КЛИЕНТА, който не е търговец по смисъла на Търговския закон, има правата по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

 

11. В случай, че КЛИЕНТЪТ упражни правата си по чл. 55 от Закона за защита на потребителите, следва да изпрати изявление за отказ от слючения договор до ТЪРГОВЕЦА и да върне стоката за своя сметка с ненарушена цялост, напълно окомплектована, заедно с всички съпътстващи я документи, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната от производителя опаковка, като разходите за доставка са за сметка на КЛИЕНТА. В случай, че КЛИЕНТЪТ не спази горните условия, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже развалянето на сключения договор. Готово изделие, поръчано от КЛИЕНТА не се връща.

 

12. Изявлението по чл. 55 от Закона за защита на потребителите следва да бъде изпратено на адрес посочен на страницата за контакти в настоящия сайт.

 

13. КЛИЕНТЪТ е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

 

14. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да възстанови на КЛИЕНТА в пълен размер заплатената от него продажна цена не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която КЛИЕНТЪТ е упражнил горепосоченото право.

 

15. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за разходите, които КЛИЕНТЪТ е направил при закупуването на стоката.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

16. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.markuchite.com .

 

17. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка

 

18. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦЪТ за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

 

19. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата  www.markuchite.com.

 

20. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

 

•да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

 

•да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

 

•да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

 

•да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от  www.markuchite.com услуги;

 

•да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

 

•да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

 

•да не извършва злоумишлени действия;

 

•да обезщети ТЪРГОВЕЦЪТ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

 

20а.Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

21. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

 

22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.markuchite.com.

 

23. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.markuchite.com .

 

23а. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

 

24. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

 

25. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

 

26. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@markuchite.com . ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

 

27. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТне е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА .

 

28. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

29. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

29а. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

 

30. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

 X. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

 31. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.

 

32. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

 

33. Интернет магазина www.markuchite.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

 

34. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.